STATUT
Ajkija Polska dla Kreacji
Postanowienia ogólne

§ 1 
Fundacja nosi nazwę: i zwana Ajkija Polska dla Kreacji

w dalszej części statutu: „Fundacją”.

§ 2
Fundacja ustanowiona przez Izabelę Zielińską, zwaną dalej Fundatorką,
aktem notarialnym z dnia 5.01.2022 r. w Kancelarii Notarialnej Maciej Krakowiński przy ul. Narutowicza nr 40, lok 4a, działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz.U. 46 z 1991 poz. 203) i na podstawie niniejszego Statutu.

§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4
Siedziba Fundacji jest w mieście Łódź.

§ 5
Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§ 6
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 7
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich statutowych celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8
Działalność Fundacji opiera się przede na pracy społecznej osób współdziałających i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

§ 9
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
§ 10

Cele i zasady działania Fundacji

§ 11
Fundacja została powołana w celach:

a. popularyzowania twórczej postawy osób związanych i nie związanych ze sztuką, a przejawiającej się w sposobie myślenia i działania w każdym aspekcie życia społecznego, w tym fotografii, filmografii, literatury, tańca, sztuk plastycznych (między innymi: malarstwo, rysunek, rzeźba, formy projektowe) i innych dziedzin, których efektem są utwory, dzieła materialne i niematerialne,
b. popularyzowania twórczej postawy osób związanych i nie związanych ze sztuką przejawiającej się w sposobie myślenia i działania w każdym aspekcie życia społecznego, która nie związana jest z potocznie rozumianą sztuką, a w której może zachodzić proces twórczy i kreacja w tym; sport, gastronomia, kosmetyka, florystyka, nauka języków obcych, fryzjerstwo i wszystkie inne dzieła twórcze materialne i niematerialne,
c. podnoszenia świadomości w pojmowaniu istoty kreacji, twórczości i wiedzy w zakresie kultury i sztuki,
d. tworzenia warunków dla rozwoju edukacji i wykształcenia artystycznego na każdym poziomie wiedzy i umiejętności,
e. współdziałania z instytucjami kultury i szkołami artystycznymi, a także innymi organizacjami twórczymi,
f. prowadzenia działalności oświatowej i edukacyjnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na mocy aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
g. organizacji konkursów, warsztatów, festiwali, wystaw i innych wydarzeń związanych z promocją kultury i sztuki oraz innych twórczych działań noszących znamiona nowatorskich i wyrażających twórczą myśl i ekspresję.

§ 12
1. Fundacja realizuje swoje cele przez odpłatne i nieodpłatne działania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, które wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności
w zakresie:
a. działalności na rzecz twórców, artystów i osób, których działania noszą znamiona twórczości i kreacji w każdej dziedzinie życia społecznego,
a. propagowanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b. działalności na rzecz wszystkich obywateli i obywatelek RP: dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
c. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
d. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, rozwoju świadomości kulturowej w każdym jej przejawie;

2. W ramach działań odpłatnych i nieodpłatnych pożytku publicznego Fundacja:
e. prowadzi działalność edukacyjną i oświatową w zakresie kultury i sztuki
w postaci: zajęć, kursów, warsztatów, szkółek, szkoleń i innych form edukacji dla dzieci lub dorosłych
b. prowadzi działalność warsztatową i edukacyjną w zakresie dziedzin nie związanych bezpośrednio ze sztuką, ale noszące znamiona twórczości i kreacji twórczej,
c. organizuje formy wypoczynku i opieki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
c. prowadzi szkolenia i formy edukacji z zakresu szkolnictwa twórczego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
b. organizuje i współorganizuje koncerty, festiwale, konkursy, wystawy i warsztaty z zakresu różnych dziedzin, recitale, widowiska,
d. organizuje i współorganizuje działania edukacyjne i poznawcze w zakresie kultury i sztuki oraz twórczego stylu życia ;
e. realizuje pozostałe działania mające na celu krzewienie kultury i sztuki
oraz promuje i udziela wsparcia ich wykonawcom lub autorom,
f. udziela pomocy niematerialnej , rzeczowej i organizacyjnej dla innych
organizacji pozarządowych których działania i cele są zbieżne
z działaniami i celami Fundacji,
g. udziela finansowej, rzeczowej, ale też nie materialnej, organizacyjnej pomocy twórcom, artystom, placówkom i szkołom artystycznym i wszelkim formom działań twórczych:

3. Fundacja może zaniechać poboru opłat w działaniach odpłatnych pożytku publicznego i realizować je w ramach działań nieodpłatnych pożytku publicznego, jeżeli posiada na to wystarczające środki własne.

§ 13
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Majątek Fundacji

§ 14
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 000,- zł. (jeden tysiąc
złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 15
Dla osiągnięcia swoich celów, w ramach swojej działalności, Fundacja może nabywać nieruchomości oraz inne prawa i rzeczy, a także dokonywać inwestycji.

§ 16
Majątek Fundacji powstaje:
a. poprzez środki przekazane przez fundatora,
b. poprzez otrzymywanie darowizn, spadków i zapisów pochodzących od
osób fizycznych i prawnych z kraju i z zagranicy,
c. poprzez dotacje i subwencje otrzymywane od osób fizycznych
i prawnych zarówno z terenu Polski jak i z zagranicy,
d. poprzez dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji
nieodpłatnie lub odpłatnie,
e. poprzez dochody ze zbiórek publicznych i niepublicznych,
f. poprzez dochody z majątku Fundacji,
g. poprzez wpływy z innych źródeł,
h. poprzez wpływy finansowe i kapitałowe.

§ 17
Majątek Fundacji i cały uzyskiwany przez Fundację dochód są przeznaczone
w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 18
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 19
Fundacja może tworzyć:
a. imienne fundusze celowe, jeżeli wolą ofiarodawcy jest sygnowanie funduszu swoim imieniem i nazwiskiem, lub nazwą osoby prawnej,
b. fundusze specjalnego przeznaczenia (w tym fundusz żelazny, fundusze
stypendialne i inne).

§ 20
Zabrania się :
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji
w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników oraz osób,
z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku
małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji,
pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów oraz usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji
oraz osoby im bliskie.

Organy Fundacji

§ 21
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji, zwane dalej odpowiednio Radą i Zarządem.
§ 22
Rada Fundacji
1.Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontroli wewnętrznej Fundacji. Do jej kompetencji należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. uchwalanie rocznych planów finansowych i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
c. uchwalanie rocznych planów programowych,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
e. uchwalanie regulaminów,
f. określanie warunków pracy i płacy Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z przynajmniej dwóch osób( Rada Kolegialna), w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, którym jest Fundator.
3. Członków pierwszej Rady Fundacji mianuje Fundator Założyciel.
4. Fundator Założyciel staje się pierwszym członkiem oraz Przewodniczącym Rady Fundacji.
5. Jeśli zwalnia się miejsce Przewodniczącego Rady Fundacji to wybór na stanowisko odbywa się większością głosów na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji.
6. W przypadku gdy ostatni z członków Rady i Zarządu rezygnuje z funkcji to Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o powołaniu nowych członków na stanowiska w Radzie Fundacji.
7. W przypadku rezygnacji ze stanowiska członkowie Rady Fundacji:
a. składają pisemną rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, a w przypadku Przewodniczącego Rady Fundacji innemu członkowi Rady Fundacji.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a. śmierci,
b. trwałego ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych,
c. odwołaniu członka Rady na wniosek Przewodniczącego i pozytywnym zaopiniowaniu i przegłosowaniu wniosku na najbliższym posiedzeniu Rady przez pozostałych członków Rady Fundacji,
9. Powołanie do Rady Fundacji podejmowane jest na podstawie rekomendacji kandydatury przez członka Rady Fundacji.
10. Kandydat zgłoszony do Rady Fundacji musi wyrazić chęć zasiadania w tym organie poprzez pisemne oświadczenie, przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 23
1.Członkowie Rady Fundacji działają nie odpłatnie w tym organie.
2. Zwrot kosztów poniesionych przez członków Rady z racji pełnienia przez nich funkcji w Fundacji jest zatwierdzany przez Zarząd w wysokości nie przekraczającej limitu określonego w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 24
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że zapisy statutu stanową inaczej.
2. We wszystkich głosowaniach Przewodniczącemu Rady Fundacji przysługują dwa głosy.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołać może każdy członek Rady Fundacji oraz każdy członek Zarządu Fundacji.
4. We wszystkich posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczyć mogą jako głos doradczy członkowie Zarządu Fundacji. Jeśli zebranie Rady Fundacji dotyczy rezygnacji członka Rady lub Zarządu ze stanowiska to Przewodniczący Rady może odwołać go z uczestnictwa w obradach.
5. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. O zebraniu członkowie Rady są zawiadamiani listem poleconym wysłanym na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Zmiana porządku obrad możliwa jest wyłącznie za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 25
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z przynajmniej dwóch członków ( Zarząd Kolegialny).
2. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji. Okres kadencji jest pięcioletni
z możliwością pełnienia funkcji przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji może w dowolnym momencie powołać kolejnych Członków Zarządu.
4. Wybór Członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym większością głosów.
5. Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji spośród wszystkich aktualnie
sprawujących funkcję Członków Zarządu.
6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci
Członka Zarządu.
7. Rezygnację Członek Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Fundacji w formie pisemnej.
8. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
a. trwałego ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych,
b. stanu zdrowia niepozwalającego na pełnienie funkcji,
c. niedopełnienia obowiązków,
d. działania na niekorzyść Fundacji, rozumianej jako straty majątkowe oraz
wizerunkowe.

§ 26
Prezes Zarządu wyznacza podział obowiązków między Członkami Zarządu.

§ 27
1.Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
b. administracja bieżącej działalności Fundacji,
c. zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw
d. dbanie o realizację celów statutowych,
e. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji
opracowywanie strategii i planów działania,
f. opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
g. zatrudnianie pracowników Fundacji,
h. przeprowadzanie likwidacji Fundacji w razie podjęcia takiej uchwały przez Radę Fundacji,
i. wykonywanie innych funkcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:
a. Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu
działających łącznie albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany
uchwałą Zarządu,
b. Pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw.

§ 28

Z członkiem Zarządu może być zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.
Umowę taką zawiera Fundator jako Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 29
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
2. Prezesowi Zarządu w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu przysługują dwa głosy.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w przypadku, gdy decyzja dotycząca Fundacji, a leżąca w ramach kompetencji Zarządu nie jest jednomyślna, gdy wymagają tego przepisy prawa, lub gdy dowolny Członek Zarządu tak postanowi.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się doraźnie w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, gdy wszyscy członkowie zarządu są obecni (również w postaci spotkań elektronicznych za pomocą komunikatorów internetowych lub telefonicznych). Na zaplanowane wcześniej zebrania członkowie muszą być powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
5. W przypadku, gdy poszczególni Członkowie Zarządu nie stawiają się na trzy kolejne Posiedzenia o których byli zawiadomieni oraz nie złożą oni przed posiedzeniem pisemnego stanowiska dotyczącego omawianej kwestii lub nie dołączą do Posiedzenia poprzez środki komunikacji na odległość, Rada Fundacji poprzez uchwałę może uznać, że złożyli ważną rezygnację.

Postanowienia końcowe

§ 30
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.

§ 31
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji należy przekazać organizacjom o zbieżnych celach z celami statutowymi Fundacji.

ZMIANY STATUTU
§ 32
Zmiana statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji, ale nie może być nie zgodna z celami pierwotnymi Fundacji.
§ 33
Zmiana statutu dokonywana jest uchwałą Rady Fundacji .

§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.